GRATIS VERZENDINGvanaf €30,- BE+NL GRATIS RETOURongeacht de reden SNEL EN GRATIS AFHALENna 1 uur in onze winkel ZAKELIJKE KLANTbezoek onze B2B shop

Mijn winkelwagen

Algemene voorwaarden van AUTO-ESHOP / TRUCK-ESHOP

Deze website is eigendom van Auto-eshop

Maatschappelijke zetel 

AUTO-ESHOP
Begonialaan 25
8940 WERVIK
België

Telefoon: +32 (0)56/34.99.72
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9u00 tot 17u00. Vrijdag van 9.00u tot 15.00.
Voor vragen m.b.t. online bestellingen, mail ons op support@auto-eshop.be
Voor alle andere vragen, mail ons op info@auto-eshop.be

Ondernemingsnummer : BTW BE 0862.630.205
ING
IBAN BE72 3630 2816 6416
BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de AUTO-ESHOP shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden van AUTO-ESHOP is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen AUTO-ESHOP en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door AUTO-ESHOP gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • AUTO-ESHOP behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • AUTO-ESHOP bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij AUTO-ESHOP geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is AUTO-ESHOP bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.
 • AUTO-ESHOP en TRUCK-ESHOP zijn een onderdeel van de AXYMA BVBA


Levering en Levertijden

 • Binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt het aangekochte artikel bij u thuis bezorgd. Deze termijn is echter een richtlijn en is niet als bindend te beschouwen.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • AUTO-ESHOP levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
 • Levering geschiedt uitsluitend via B-post tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contact gegevens van de B-post kan u vinden op volgende website: www.bpost.be.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.
 • De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.


Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AUTO-ESHOP is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. AUTO-ESHOP doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal AUTO-ESHOP u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door AUTO-ESHOP voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat AUTO-ESHOP op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. AUTO-ESHOP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht op de webshop van AUTO-ESHOP heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De kosten voor retourneren vallen ten laste van AUTO-ESHOP.
 • AUTO-ESHOP betaalt u het gestorte bedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor geopende flessen, vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is, of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

              AUTO-ESHOP
              Linteweversstraat 13
              7780 KOMEN
              België
              Telefoon: +32 (0)56/34.99.72
              Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9u00 tot 17u00. Vrijdag van 9u00 tot 15u00
              E-mailadres: support@auto-eshop.be


Garantiebepalingen

 • AUTO-ESHOP volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van AUTO-ESHOP.


Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan AUTO-ESHOP te melden.
  • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan AUTO-ESHOP.
  • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van AUTO-ESHOP.


Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop AUTO-ESHOP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AUTO-ESHOP niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • AUTO-ESHOP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AUTO-ESHOP haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AUTO-ESHOP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AUTO-ESHOP niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW,  BEBAT en VALORLUB. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop of zolang de voorraad strekt.
 • Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, probleem of deze per vergissing te veel afwijkt van de werkelijkheid, is er tussen de partijen geen overeenkomst tot stand gekomen. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen.


Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AUTO-ESHOP of rechthoudende derden.


Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • AUTO-ESHOP behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.


Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van AUTO-ESHOP , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Ieper , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • AUTO-ESHOP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AUTO-ESHOP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • AUTO-ESHOP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AUTO-ESHOP geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • AUTO-ESHOP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  AUTO-ESHOP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief

Contact

Veilig betalen

 Via Multisafepay

betaling